දත්ත ඇතුලත් කිරීම සදහා නිලධාරීන්ට උපකාරී වන වීඩියෝවන් සහ උපදෙස්
தரவேற்றம் செய்யும் உத்தியோகத்தர்களுக்கு உதவக்கூடிய ஆலோசனைகளும் காணொலிகளும்වීඩියෝව / උපදෙස්
ප්‍රකාශන දිනය
 • දත්ත ඇතුළත් කරන ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින්ගේ කාර්ය භාරය පිළිබද මාර්ගෝපදේශ අත්වැල

 • 2022-12-13
 • දුරකථන ජංගම යෙදවුම භාවිතයෙන් දත්ත රැස්කිරීමට පෙර සිදුවියයුතු ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • 2022-12-13
 • செல்லிடப்பேசியில் WBB செயலியைப் பயன்படுத்தி தரவு சேகரிப்புக்கு முன் செயல்படுத்த வேண்டிய முக்கிய பணிகள்.

 • 2022-12-13
 • தெரிவுக்குழுவின் தத்துவங்கள், நியமனம் மற்றும் அமைப்பில் பதிவு செய்வதற்கான வழிமுறைகள்.

 • 2022-12-05
 • තේරීම් කමිටු කාර්යභාරය, පත් කිරීම සහ පද්ධතිය තුළ ලියාපදිංචිය සදහා උපදෙස් සංග්‍රහය

 • 2022-12-05
 • අස්වැසුම ජංගම යෙදුම භාවිතා කරන උපදෙස් පත්‍රිකාව

 • 2022-12-05
 • අස්වැසුම ජංගම යෙදුම භාවිතා කරන අයුරු වීඩියෝව/ எவ்வாறு " Aswasuma " செயலியைப் பயன்படுத்துவது ?

 • 2022-11-24
 • ගණන් ගැනීමේ නිලධාරීන් ලියාපදිංචි කරන ආකාරය / எவ்வாறு தேர்வுக் குழுவினைப் பதிவுசெய்வது

 • 2022-11-15
 • உள்ளிட்ட தரவுகளில் உள்ள பிழைகளை சரிசெய்வதற்கான வழிமுறைகள்

 • 2022-11-11
 • ඇතුළත් කර ඇති දත්ත වල පවතින දදෝෂ නිවැරදි කිරීම සදහා උපදෙස්

 • 2022-11-06